ความยาวกระบอกตาบอกอะไรเราได้บ้าง ? What does Axial length say ? (ATL022)

ความยาวกระบอกตาบอกอะไรเราได้บ้าง ? What does Axial length say ? (ATL022)

ประโยชน์ของการตรวจความยาวกระบอกตามีอะไรบ้าง ?

1.เพื่อวินัจฉัยและติดตามภาวะสายตาสั้น

(Diagnosis and monitoring of myopia (nearsightedness).) (近视的诊断和监测)

กราฟต์เด็กที่ไม่มีสายตาสั้น ( Emmetropia eye)

 

2. เพื่อประเมิน และคาดคะเนถึงการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นต่อปี และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับสายตาสั้น

(To predict the risk of myopia progression and related complications.)                                                                       (预测近视进展和相关并发症的风险.)

กราฟต์เด็กที่พบว่าเริ่มมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้น ( At the age of 11, myopia was progressing.)

 

3. เพื่อประเมินการจัดการควบคุมสายตาสั้น

(Assessment of the effectiveness of various myopia management strategies.)                                                           (評估各種近視管理策略的有效性.)

กราฟต์เด็กที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นอย่างต่อเนื่อง (Children whose rates of myopia are steadily rising.)

 

4. เพื่อเตรียมแผนการรักษาเฉพาะในแต่ละบุคคล

(Providing valuable information for personalized treatment plans.)                                                                              (為個人化治療計劃提供有價值的資訊.)

กราฟต์เด็กที่เริ่มมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุ 6 ขวบ จนถึง 9 ขวบ ซึ่งสายตาหลังจาก 9 ขวบไม่สั้นเพื่มขึ้นแล้วจากการใส่ OK-Lens ( At 6 years old, children’s nearsightedness begins to increase, but nearsightedness stops increasing when they use OK-lenses.)

 

5. สามารถช่วยในการตรวจสอบพันธุกรรมสายตาสั้นของคนไข้เพื่อหาสาเหตุ

(Contributing to the investigation of myopia’s genetic basis and aetiological evidence.)

(有助於近視遺傳基礎和病因證據的調查.)

6. ช่วยประเมินโอกาสที่จะเกิดความบกพร่องทางการมองเห็นขั้นรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับสายตาสั้น

(Helping to estimate the likelihood of developing severe myopia-associated visual impairments.) (幫助估計發生嚴重近視相關視覺障礙的可能性.)

7. อำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลความยาวกระบอกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงอัตราการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น

(Facilitating comparisons against normative axial length data to evaluate the risk of myopia development.) (有助於與標準眼軸長度數據進行比較,以評估近視發展的風險.)

 

การตรวจตาเป็นประจำซึ่งรวมถึงการตรวจความยาวกระบอกตาถือเป็นสิ่งสำคัญในการระบุคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสายตาสั้น และดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อชะลอหรือป้องกันการเพิ่มขึ้นของภาวะสายตาสั้น

(regular eye examinations that include axial length measurements are critical for identifying patients at risk of developing myopia and implementing appropriate interventions to slow down or prevent its progression.)

(包括眼軸長度測量在內的定期眼科檢查對於識別有近視風險的患者並採取適當的干預措施以減緩或防止其進展至關重要.)

 

การตรวจความยาวกระบอกตา : คือวิธีการประเมินอัตราการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นที่ดีที่สุด (Axial length : The best way to measure myopia progression)

 • แม่นยำสูงสุดระดับใช้ในงานวิจัย (maximum precision for use in studies) (研究使用的最大精度)
  • ปัจจุบันงานวิจัยเรื่องสายตาสั้นจะใช้ความยาวกระบอกตาเพื่อศึกษา มากกว่าค่าสายตา
  • The Axial length is now used in myopia research to examine, not refractive error.
  • 現在在近視研究中使用眼軸長度來檢查,而不是屈光不正。

 

 • ปลอดภัย (Safe) (安全的)
  • เนื่องจากปัจจุบันการตรวจความยาวกระบอกตาไม่จำเป็นต้องสัมผัสดวงตา
  • Currently, axial length examination does not require touching the eyes.
  • 目前,眼軸長度檢查不需要摸眼睛。

 

 • ไม่มีการสัมผัสตา หรือ เป่าลมไปที่ตา (Non contact / Non invasive) (非接觸式/非侵入式)

 

 • ตรวจเสร็จไว และ แม่นยำ (Fast examination and accuracy) (檢查速度快、準確度高)

 

 • ไม่จำเป็นต้องหยอดยาคลายกล้ามเนื้อตาเพื่อตรวจ (No need to use Cycloplegic eye drop for examination) (檢查時無需使用睫狀肌麻痺眼藥水)
  • ในสมัยก่อนต้องใช้ยาคลายกล้ามเนื้อตาเพื่อลดการเพ่ง (Accommodation) ของตา แต่วิธีปัจจุบันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว
  • In the past, Cycloplegic eye drops had to be used to reduce eye strain due examining. But the current method is no longer necessary.
  • 過去,必須使用睫狀肌麻痺眼藥水來減輕檢查時的眼睛疲勞。 但現在的方法已經沒有必要了。

 

 • ลดโอกาสการตรวจผิดพลาด (Reduce human error / bias) (減少人為錯誤/偏見)
  • การตรวจสายตาจากหลายแห่ง อาจได้ค่าสายตาที่ต่างกัน แต่การตรวจความยาวกระบอกตา ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าความยาวจะใกล้เคียงกันเสมอ
  • Eye exams from many places may have different eyesight values. But checking the axial length result is that the length values are always similar.
  • 許多地方的眼科檢查可能有不同的屈光不正值。 但檢查軸向長度結果發現長度值總是相似的。

 

หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเรื่องความยาวกระบอกตา สามารถคลิกได้ที่ https://drbirdcl.com/2023/09/07/axial-length-measurment/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (Add me if you have more question)

Line : @drbirdcl

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย